Regulamentul Școlii de Studii Avansate în Jurnalism

1. Informație Generală

1.1.    Cursurile la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism (în continuare Școala) se desfăşoară în perioada septembrie – iunie,  iar cei admiși la studii îşi asumă obligaţia de a depune toate eforturile pentru a însuşi cunoştinţele ce i se oferă.
1.2.    De asemenea Școala organizează cursuri de limbă engleză pentru studenți, iar studentul îşi asumă obligaţia de a depune toate eforturile pentru a însuşi cunoştinţele ce i se oferă.

2. Obligaţiile părţilor

2.1    Obligaţiile studentului

2.1.1.    Studentul va frecventa toate orele prevăzute în programul, inclusiv va efectua stagierile prevăzute şi va executa proiectul final, evaluat cu cel puţin calificativul „satisfăcător” de către instructori, nu va întârzia la ore şi va respecta orice termene de înfăptuire a lucrărilor;
2.1.2.    Studentul este obligat să depună tot efortul pentru a acumula cunoştinţele ce-i sunt oferite de instructorii cursurilor, să îndeplinească temele pe acasă, folosind în acest scop atât timpul din cadrul orelor, cât şi timpul său liber;
2.1.3.    Studentul va frecventa cursurile de engleza cu regularitate, conform orarului stabilit de instituţia care prestează servicii de instruire, iar în caz de nepromovare a unui nivel, va întoarce Școlii suma corespunzătoare nivelului nepromovat, achitată de către Școală;
2.1.4.    Studentul va ţine cont şi va respecta indicaţiile instructorilor şi ale Școlii (orele lecţiilor, tematica pusă în discuţie, principiile de desfăşurare a lecţiilor etc.);
2.1.5.    În caz că studentul este în imposibilitate de a veni la vreo lecţie sau va fi nevoit să întârzie, el va anunţa în prealabil instructorul sau administraţia Școlii despre aceasta şi va prezenta dovezile pertinente, exceptând cazurile de forţă majoră, când preîntâmpinarea este imposibilă sau cere eforturi exagerate;
2.1.6.    Studentul îşi va îndeplini temele singur, fără a apela la alte persoane, atunci când există aşteptarea ca el să lucreze individual asupra temelor;
2.1.7.    Studentul va respecta legile din Republica Moldova, normele morale general-recunoscute, precum şi cele de etică jurnalistică, inclusiv dreptul de autor al altor persoane. Studentul nu va prezenta materiale străine drept ale sale, inclusiv pe cele din Internet;
2.1.8.    Studentul va trata cu respect instructorii şi colegii din cadrul Școlii;
2.1.9.    Studentul va respecta proprietatea Școlii şi orice altă proprietate străină şi nu-i va cauza daune;
2.1.10.  Studentul îşi va organiza singur cazarea şi masa;
2.1.11.  Studentul poate avea şi alte obligaţii ce reies în mod natural din responsabilitatea de a studia jurnalismul;
2.1.12.  Studentul va respecta toate regulamentele, regulile şi politicile de desfăşurare a cursurilor, de executare a lucrărilor, de apreciere a cunoştinţelor care sunt publicate pe site-ul Şcolii (www. scoladejurnalism.md) şi care îi vor fi aduse la cunoştinţă în sala de curs şi/sau prin email.

2.2    Obligaţiile Școlii

2.2.1    Școala va oferi studentului un sistem de cursuri de jurnalism, anunţându-l în prealabil despre orar, instructori, localul de desfăşurare şi orice reguli care se referă la modul de desfăşurare a studiilor;
2.2.2    Școala va lucra cu instructorii pentru a asigura o calitate înaltă a studiilor oferite;
2.2.3    Școala, prin intermediul instructorilor, va anunţa în prealabil studentul despre criteriile de evaluare şi alte aspecte ce ţin de studii şi aprecierea lor, va respecta personalitatea şi drepturile lor;
2.2.4    Școala suportă integral cheltuielile de instruirea studentului.

2.3    Drepturile părţilor. Finalizarea studiilor

2.3.1    Drepturile părţilor reies din legislaţia în vigoare şi prezentul contract;
2.3.2    Studentul are dreptul să fie tratat cu respect de către colaboratorii Școlii şi instructori şi să fie apreciat conform cunoştinţelor sale şi eforturilor depuse (prezenţa la lecţii, îndeplinirea temelor pe acasă, atitudinea faţă de cursuri şi temele pe acasă, seriozitatea şi profesionalismul în executarea temelor pe acasă etc);
2.3.3    Școala are dreptul să elaboreze Reguli detaliate privind modul de desfăşurare a orelor şi evaluarea studenţilor, cu titlu obligatoriu pentru student şi instructori. Atât Școala, cât şi Studentul au dreptul să pretindă respectarea acestor reguli;
2.3.4    După finalizarea studiilor, Școala va oferi studenţilor care au urmat toate cursurile, fiind evaluaţi pozitiv, cu cel puţin calificativul „satisfăcător”, Certificate ce confirmă finalizarea studiilor şi evaluarea primită.
2.3.5    Școala este în drept că ofere Confirmare de frecventare a cursurilor studenţilor care au mai mult de 10 absenţe nemotivate pe parcursul anului de studii şi/sau au primit calificativul „nesatisfăcător” la cel mult 3 (trei) materii studiate şi/sau proiectul final.

3.    Alte Prevederi

3.1    În cazul în care Studentul nu-şi execută obligaţiile asumate în aces regulament, Școala este în drept să rezilieze contractul cu el, după a doua încălcare şi după ce este prevenit cel puţin o dată despre posibilitatea rezilierii;
3.2    Pentru fiecare întârziere nemotivată de cel puţin 5 minute, pentru fiecare lipsă nemotivată, neîndeplinire, neîndeplinire corespunzătoare (notat cu cel puţin calificativul „satisfăcător” - nota 1) sau plagiat a temelor, Școala avertizează studentul despre posibilitatea rezilierii contractului;
3.3    Studentul poate rezilia oricând prezentul contract, întorcând Școlii cheltuielile suportate de aceasta pentru instruirea studentului în proporţie de sută la sută (100%);
3.4    Dacă rezilierea contractului se face la iniţiativa Școlii din cauza absenţelor nemotivate, sau a rezultatelor proaste la învăţătură înregistrate din cauza lipsei de străduinţă şi a neseriozităţii Studentului, şi/sau în cazul în care Studentul obţine nota „nesatisfăcător” la cel mult 3 (trei) materii studiate, Studentul va restitui Școlii cheltuielile suportate pentru instruirea studentului în proporţie de 100%;
3.5    Studentul va repara în mărime deplină prejudiciile materiale cauzate.